PFF – Privatpraktiserende fysioterapeuter

Ortopro støtter PFF

Privatpraktiserende fysioterapeuter har i mer enn 100 år drevet virksomhet i Norge.

Frem til 1984 var disse utøvere av et liberalt yrke eller selvstendig næringsdrivende i dette ordets hele og fulle betydning.

I 1982/83 ble det i stortinget utarbeidet endringer i lovgivningen, som førte til kommunehelselovens
ikrafttreden 01.04 – 1984. I samme lov ble det gitt retningslinjer for hvordan kommunene skal planlegge og organisere sin helsetjeneste, blant annet kan dette gjøres ved å inngå avtaler med privatpraktiserende helsepersonell, deriblant privatpraktiserende fysioterapeuter. I den forbindelse ble det mellom Norske Fysioterapeuters Forbund (NFF) og Kommunenes Sentralforbund (KS), forhandlet om en overenskomst som skulle legge retningslinjene for det samarbeidet kommuner og privatpraktiserende fysioterapeuter skulle inngå. Det er denne overenskomsten, og de lover som ligger til grunn for denne som kalles avtalepolitikken.

Fysioterapeuter splittes

I tiden før kommunehelselovens ikrafttreden skjønte privatpraktiserende fysioterapeuter at de forhandlingene som ble ført mellom NFF og KS hadde et innhold og retning som på en negativ måte ville gripe avgjørende inn i den enkelte fysioterapeuts arbeids-, drifts- og inntektsforhold.

I denne perioden ble det avholdt flere større møter blant privatpraktiserende, fortrinnsvis i Drammen og Oslo, som samlet et stort antall private fysioterapeuter. Det var betydelig mistillit til den måten NFF håndterte situasjonen på, og mange mistet helt tilliten til forbundet. En bølge av utmeldinger ble resultatet, og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening ble stiftet 11.12.1983 i Drammen. Den første formannen i PFF var John M. Guttormsen fra Drammen. Hensikten med det nye forbundet var å bygge opp en alternativ organisasjon til NFF, hvis intensjon på sikt var å organisere et flertall av privatpraktiserende fysioterapeuter, slik at forhandlingsretten ble fjernet fra NFF. Midt i 1980-årene talte PFF nærmere 1000 medlemmer, og var ikke langt fra dette målet. Overenskomsten som ble inngått mellom NFF og KS ble begynnelsen til slutten på privat fysioterapipraksis som en fri næring.

Nytt fagblad ute nå – kun elektronisk publisering!

Nytt fagblad er nå publisert og tilgjengelig på nett, fullspekket med dagsaktuelle temaer, ny forskning og interessante portrettintervjuer.

Denne utgaven av Fysioterapi i Privat Praksis publiseres for første gang kun digitalt. Vi oppfordrer derfor alle til å spre nettugaven til venner og kollegaer, slik at fagbladet når ut til så mange som mulig.

Fagbladet kan du lese her. Andre utgaver av bladet kan du finne her.